Knjižarsko-izdavačka zadruga BARABA

Stare, retke i dobre knjige

Dejvid Harvi: Novi imperijalizam

»Reagujući na krizu prekomerne akumulacije u periodu od 1973. do 1975. godine, globalna ekonomija kapitalizma je prošla kroz radikalnu rekonfiguraciju u kojoj su finansijski tokovi postali glavno sredstvo artikulacije kapitalističke logike moći. Otvaranje Pandorine kutije finansijskog kapitala je pojačalo pritisak na državne aparate da se transformišu i prilagode novoj situaciji. Korak po korak, predvođene Sjedinjenim Državama i Britanijom, brojne zemlje su preduzele mere za sprovođenje neoliberalnih politika. Države širom sveta su nastojale da imitiraju ono što čine vodeće kapitalističke sile ili su na to bile primorane politikama strukturnog prilagođavanja koje im nameće Međunarodni monetarni fond. Tipična neoliberalna država nastoji da uspostavi kontrolu nad javnim dobrima, izvrši privatizaciju i izgradi okvir za funkcionisanje otvorenih tržišta roba i kapitala. Takva država je dužna da održava radnu disciplinu i podstiče razvoj ‘povoljne poslovne klime’. Država koja u tome nema uspeha ili odbija da sprovede pomenute mere izlaže se riziku da bude klasifikovana kao ‘neuspešna’ ili ‘otpadnička’ država. Rezultat tog procesa je uspon osobeno neoliberalnog oblika imperijalizma. Akumulacija razvlašćivanjem, koja je do 1970. godine bila potisnuta na margine, ponovo postaje važan element kapitalističke logike. Ona ovde ima dvojnu funkciju. S jedne strane, iznošenje poslovne aktive na tržište po veoma niskim cenama otvara mogućnosti za apsorpciju viškova kapitala. S druge strane, istim procesom gubici koji nastaju usled obezvređenja viškova kapitala prebacuju se na najnerazvijenije i najranjivije teritorije i populacije. Budući da opšta nestabilnost i brojne dužničke krize i krize likvidnosti čine nezaobilazni deo nove globalne ekonomije, svrha novog imperijalizma mora biti da se takvim krizama upravlja uz pomoć institucija kao što je Međunarodni monetarni fond na način koji će osigurati da glavni centri akumulacije kapitala budu zaštićeni od gubitaka.«

iz poglavlja: (5) »Pristajanje na prinudu«

Autor: Dejvid Harvi (David Harvey, 1935)

Naslov: Novi imperijalizam

Naslov izvornika: The New Imperialism

Preveo s engleskog: Đorđe Tomić

Izdanje: prvo

Datum objavljivanja: 7. mart 2017.

Broj stranica: 299

Format: 13x20 cm

Grafičko oblikovanje: Andrej Dolinka

Štampa: Alta Nova, Beograd

Tiraž: 500

Biblioteka: Činjenice

Povez: tvrdi

Pismo: latinica

Cena: 2200 din.

ISBN 978-86-80058-02-3

Sadržaj:

 • Predgovor drugom izdanju
 • Predgovor prvom izdanju
 • 1 Trag nafte
 • 2 Kako je Amerika sticala moć
 • 3 Okovi kapitala
 • 4 Akumulacija razvlašćivanjem
 • 5 Pristajanje na prinudu
 • Pogovor
 • Dodatna literatura
 • Bibliografija
 • Indeks
 • Napomena izdavača